GoodToKnow.PureThailand.com รวมเรื่องน่ารู้จาก forward mail
RSS icon Home icon
  • About

    GoodToKnow.PureThailand.com เว็บบล็อกที่รวมรวมเรื่องราวต่างๆ จาก Forward Mail และสื่ออื่นๆที่มีประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่าน

    แต่เนื่องจากบความต่างๆได้มีจากเมล์ที่ส่งต่อกันมา ทุกท่านกรุณาใช้ความระมัดระวังในการอ่าน เพราะเราไม่สามารถเช็คความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดได้ แต่ถึงแม้ว่าอาจมีข้อมูลที่มีความไม่ถูกต้องอยู่บ้าง เราก็คิดว่าข้อมูลส่วนใหญ่น่าจะมีประโยชน์กับผู้อ่านมากกว่าโทษ